พระของขวัญ


[ 26 ส.ค. 2558 ] - [ 19686 ] LINE it!

พระของขวัญ

วันครูวิชชาธรรมกายพระของขวัญวัดปากน้ำพระของขวัญ
ประวัติพระมงคลเทพมุนี อานุภาพหลวงปู่กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย
 
 พระของขวัญวัดพระธรรมกาย

พระของขวัญที่ระลึกพิธีหล่อพระธรรมกายประดิษฐาน ณ อาคาร 60 ปี เมื่อ พ.ศ.2547

      การปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมกาย เป็นสุดยอดแห่งมหากุศล และสามารถทำให้ปุถุชนคนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคลได้ การปฏิบัติธรรมอย่างถูกหลักวิชชาตามพุทธวิธี จะนำมาซึ่งญาณและคุณวิเศษต่างๆ เช่น มโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ) อิทธิวิธี (แสดงฤทธิ์ทางกายได้) ทิพพโสต (มีหูทิพย์) ทิพยจักษุ (มีตาทิพย์) เจโตปริยญาณ (ทราบวาระจิตของผู้อื่นได้) บุพเพนิวาสานุสติญาณ (ระลึกชาติในอดีตได้) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสวักขยญาณ อันเป็นญาณที่สูงสุด ทำให้กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น นำไปสู่ การบรรลุมรรคผล นิพพาน ดังนั้น การมีส่วนในการสถาปนาอาคารสถานที่ที่ สร้างขึ้นเพื่อการเจริญสมาธิภาวนา จึงเป็นสุดยอดของ การถวายอามิสบูชา ที่นำไปสู่การปฏิบัติบูชาอันเป็นสุดยอด แห่งการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีผลและอานิสงส์สูงสุด และบัดนี้ อาคารแห่งการปฏิบัติธรรม อันจะเป็น ศูนย์รวมผู้เข้าถึงธรรมะภายใน ที่ฝึกฝนตนเองจนมีผลการ ปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยม จะมาศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย ขั้นสูง อันมีนามว่า "อาคาร 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์" ได้ถูกสถาปนาขึ้น และมีการดำเนินการก่อสร้างรุดหน้า อย่างรวดเร็ว อีกไม่กี่วันจะใช้เป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติ ธรรมได้อย่างสมบูรณ์

     พร้อมกันนี้ เป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่ส่วนบนของอาคารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ จะมีการประดิษฐาน พระธรรมกายบนยอดโดมและเชิงลาด เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ งดงาม อร่ามเรืองด้วย รัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระธรรมกายแต่ละองค์ ผสานด้วยลำแสงสะท้อนอย่างเรืองโรจน์อลังการจากองค์พระธรรมกายในแต่ละแถว ใครเห็นแล้วย่อมจะชื่นชม ปลาบปลื้ม และก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส เป็นมหาทัสสนานุตตริยะ อันเป็นบุญตา ยังให้เกิดความปีติชุ่มเย็นซาบซ่านเข้าไปถึงดวงใจ ปรากฏนิมิตภาพองค์พระธรรมกาย ขึ้นภายในศูนย์กลางกายที่สุกใสสว่าง และเมื่อรำลึกนึกถึงครั้งใด ย่อมจะยินดีปรีดา มีมหาปีติปลาบปลื้มทับทวี ประดุจ เปิดท่อกระแสธารแห่งบุญอันบริสุทธิ์ ให้หลั่งไหล เอิบอาบชโลมใจให้เปี่ยม ไปด้วยความสุขที่ไม่มีประมาณทุก ครั้ง..ทุกครา..ทุกคืน..ทุกวัน.. ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ที่เรารำลึกถึง โดยเฉพาะหากตัวเราเอง ได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาองค์พระธรรมกายดังกล่าว ให้ประดิษฐานยังความงดงามอร่ามตาบนยอดอาคารทำวิชชาแห่งนี้ ความปลาบปลื้มปีติ ย่อมจะปรากฏแก่ใจของเรามิรู้เลือน และที่สำคัญอย่างยิ่ง โอกาสที่เราจะมีส่วนในการ สถาปนาองค์พระธรรมกายบนอาคารทำวิชชานี้ หาใช่เราจะมีส่วนได้ทำเพียงหนึ่งองค์...สององค์...สามองค์...หรือหลายๆ องค์ แต่เราจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมสถาปนาอย่างถ้วนครบหมดทุกองค์ นั่นคือ แม้หากจะมีองค์พระธรรมกายประดิษฐานอยู่กี่องค์บนอาคารทำวิชชาแห่งนี้ เราก็มีส่วนในการสร้างทุกๆ องค์ ทั้งนี้แล้วแต่ว่า.. เราจะมีส่วนสร้างด้วยกำลังของเราเท่าใด มีกำลังมากก็ทำมาก มีกำลังมหาศาลก็ทำอย่างมหาศาล แล้วกำลังทั้งหมดของเราที่ทำ ก็จะนำไปเฉลี่ยให้มีส่วนในการสร้างองค์พระธรรมกายแต่ละองค์ อย่างครบถ้วนทุกๆ องค์ และเมื่อเป็นเช่นนี้ บุญก็ย่อมมากมายมหาศาลอันจักประมาณมิได้อย่างแน่นอน


ในโอกาสหล่อพระธรรมกายประจำตัวในปีนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2547
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
 
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
เหรียญจักรแก้ว มอบให้แก่ผู้ร่วมงานในวันนั้น


พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2548

ในโอกาสหล่อพระธรรมกายประจำตัวในปีนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2548
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2548
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญสำหรับผู้นำบุญ พิธีหล่อพระธรรมกายประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2548


พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2549

ในโอกาสหล่อพระธรรมกายประจำตัวในปีนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ ในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2549
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2549

พระของขวัญที่ระลึกพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมาหธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2549

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมาหธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2549
 

พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด พ.ศ. 2549

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด พ.ศ. 2549
 

พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายสังฆทาน 20,000 วัด ปี พ.ศ.2550

      วันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกายในปีนี้นับเป็นวันอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่แสนปีติ และเป็นทัสสนานุตตริยะแก่ผู้พบเห็นด้วย ภาพการประชุมรวมกันของพระราชาคณะ พระสังฆาธิการจากทุกภาคของประเทศ และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก กว่า 50,000 รูป พุทธบุตรทั้งหลายแม้ต้องเดินทางไกลด้วยความยากลำบาก แต่ด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของท่าน ที่ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เราทั้งหลายจึงมีบุญตาที่ได้เห็นและ ได้ทำบุญกับพระมากมายขนาดนี้

ในโอกาสครั้งนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญเป็นของที่ระลึก เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000  กว่าวัด ในปี 2550
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายสังฆทาน 20,000 วัด ปี พ.ศ.2550
 
 
 
พระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญ สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด จะได้รับพระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้
 
 
 
พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ แผ่นดินดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
 
 
"เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด" จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๖๔ ต้น รองรับหลังคาชั้น ๒ ของมหารัตนวิหารคด พ.ศ. ๒๕๕๐
 
พระของขวัญ สำหรับผู้ร่วมบุญสร้าง เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด
 
 
 
เสาค้ำฟ้าสภาธรรมกายสากลส่วนขยาย
 
 
 
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัว วันคุ้มครองโลก อังคารที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
 

พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายสังฆทาน 20,000 วัด ปี 2551

ในโอกาสนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญเป็นของที่ระลึก เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัด ในปี 2551
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกพิธีถวายสังฆทาน 20,000 วัด ปี 2551

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

http://m.dmc.tv/images/highlight/Luang_Pu/locket2.jpg

 

ของขวัญที่ระลึกผู้ร่วมสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

     อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดของขวัญที่ระลึก เพื่อให้ผู้ร่วมสร้างอาคารได้ระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้
 
ของที่ระลึก
ของขวัญที่ระลึกผู้ร่วมสร้างอาคาร 100 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 

พระของขวัญที่ระลึกผู้สร้างพระ พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2552

      วันนั้นเป็นวันมหามงคลและวันมหาปีติที่เราได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมี สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามเราได้มาถวาย มหาสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญกว่าสองหมื่นวัดทั่วประเทศ และได้มาหล่อพระธรรมกายประจำตัว เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นการหล่อพุทธปฏิมากร เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอานุภาพและพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณซึ่งการสร้างพุทธปฏิมากรนั้น เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามา ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเพื่อให้ชาวโลกได้ยึดเอาพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะสรณะอันเกษมหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น คือ พระรัตนตรัยภายใน หรือพระธรรมกายเท่านั้น สิ่งอื่นไม่ใช่ ดังนั้น เราจึงได้ถอดแบบพุทธลักษณะของพระธรรมกายภายใน เพื่อเอามาหล่อเป็นพุทธปฏิมากร ซึ่งมีลักษณะมหาบุรุษ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ กายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเหมือนกับพระธรรมกายภายในต่างกันที่ไม่มี เกตุดอกบัวตูม เป็นกายมาตรฐานที่สง่างามมาก ถือว่าเป็นกายต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นศูนย์รวมที่สุดของทุกส่ง ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย สามารถกล่าวได้ว่า ความดีเลิศประเสริฐทั้งหลาย จะมารวมกันอยู่ในกายมหาบุรุษนี้ทั้งหมด

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2552
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกผู้สร้างพระ
พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ.2552
 

พระของขวัญที่ระลึก พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ปี 2552

    นับเป็นความเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้อีกวาระหนึ่ง ที่พระมหาเถระ และพระเถรานุเถระ รวมถึงพระผู้ติดตามจากวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 30,000 วัด ได้รับอาราธนาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลกได้มาร่วมกันถวายมหาสังฆทาน อันประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุและสามเณรผู้เดินทางมาจากทั่วสารทิศ พร้อมกันในคราวเดียวกันเป็นจำนวนกว่าแสนรูป

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ในปี 2552

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึก พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด ปี 2552
 
 

พระของขวัญที่ระลึกพิธีอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล

      ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมใจพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน อุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล ทั่วไทย เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกพิธีอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบล
 

พระของขวัญที่ระลึกพิธีอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึก
พิธีอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

พระของขวัญที่ระลึกผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ. 2552

      การสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นบุญที่มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาล ไม่เพียงได้บุญจากการสร้างพระพุทธรูป แต่ยังได้บุญจากการร่วมสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ ให้เป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้กระทำในสิ่งที่ประเสริฐที่สุด สำหรับตนเอง คือ การสั่งสมบุญเป็นเสบียงติดตัวข้ามภพข้ามชาติ และยังได้ทำประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้วยการธำรงรักษาพระสัทธรรมให้ยั่งยืนสืบไป เพื่อช่วยให้ชาวโลกพ้นทุกข์และค้นพบความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุด

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ สำหรับผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนสร้างพระธรรมกายประจำตัว ในปี 2552 
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญที่ระลึกผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร
พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ พ.ศ. 2552
 

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญสำหรับผู้ร่วมสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์

     อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะเป็นอาคารที่รวมงานสร้างบารมีทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย และจะช่วยให้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก

ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดของขวัญที่ระลึก เพื่อให้ผู้ร่วมสร้างอาคารได้ระลึกนึกถึงบุญในครั้งนี้

ของขวัญที่ระลึกถึงบุญสำหรับผู้ร่วมสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์
ของขวัญที่ระลึกถึงบุญสำหรับผู้ร่วมสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์

เหรียญคุณยายอาจารย์ฯ มอบให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันทอดกฐิน
เหรียญคุณยายอาจารย์ฯ มอบให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันทอดกฐิน

พระของขวัญ วันครูวิชชาธรรมกาย ปี พ.ศ. 2553

      เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 “วันมหัศจรรย์ของโลก”  ได้มีพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำ “พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ” รอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่ออัญเชิญท่านไปประดิษฐาน   ณ บ้านเกิด มหาวิหารหลวงปู่ จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันเกิดครบรอบ 126 ปีของท่าน
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
 
เหรียญที่ระลึกถึงบุญสำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้นำรถปี 2553
เหรียญที่ระลึกถึงบุญสำหรับผู้ทำหน้าที่ผู้นำรถปี 2553
 
 

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”

     “บ้านกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ควรจะรีบสถาปนากันให้บังเกิดขึ้น ให้เร็วทันกับการแก้ไขปัญหาสังคม และการสั่งสมบุญของเรา หลวงพ่อเชื่อว่าบ้านกัลยาณมิตรจะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างดีที่สุดทางหนึ่งทีเดียว เพราะว่าได้แก้ที่ต้นเหตุ ตรงแหล่งกำเนิดของความคิดคือจิตใจ ถ้าแหล่งกำเนิดแห่งความคิดนั้นบริสุทธิ์ ก็จะคิดดี พูดดี ทำดี ผลที่ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นมา

    เพราะฉะนั้น การสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ควรจะทำกันเป็นกรณียกิจ คือกิจที่ควรทำ เพื่อประโยชน์ของตัวเราและเพื่อประโยชน์ของชาวโลก เพราะฉะนั้น ใครที่ยังไม่ได้สถาปนาให้กลับไปสถาปนาให้ได้ แม้บ้านเล็ก เราอย่าไปอาย ให้ทำบ้านของเราให้สะอาด ไม่รกรุงรัง แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อหาอุปกรณ์อะไรกันมามากมาย ขอเพียงให้มีบ้าน มีห้องที่สะอาด แล้วเราก็มารวมกันสวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนากัน ไม่มีโต๊ะหมู่เราก็เอาโต๊ะเดี่ยว ไม่มีโต๊ะเดี่ยวก็หาหิ้งมาก็ได้ ไม่มีหิ้งจะวางพระ เราก็เอารูปภาพพระพุทธรูปแขวนเอาไว้ก็ได้ เราจะอยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระรัตนตรัย หลังจากนั้นก็สวดมนต์ ไหว้พระ เจริญภาวนากันไป ทำง่าย ๆ อย่างนี้ ทำแค่นี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของบ้านกัลยาณมิตรแล้ว…
 พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมารทองสำเร็จ”  ของขวัญที่ระลึกถึงบุญ
พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมารทองสำเร็จ”
 
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”

พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”
 

พระของขวัญสร้างองค์พระประจำตัว วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญผู้สร้างองค์พระประจำตัว

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญผู้ถวายไทยธรรม 30,000 วัด ทั่วประเทศ
 

พระของขวัญที่ระลึก สำหรับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง"

     "กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง" วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554  ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มหากาลทาน มหากฐิน สุข สำเร็จ สมปรารถนา
 
พระผู้ปราบมาร
พระผู้ปราบมาร (หลวงปู่แก้วใส น้ำหนัก 1.4 กิโลกรัม)
หล่อจากภาชนะเครื่องแก้วที่ผ่านการบูชาข้าวพระมากว่า 50 ปี
มอบให้กับ ประธานกองกฐินธรรมชัย  "สร้างทุกสิ่ง" เพื่อตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ครั้งนี้
 
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย พ.ศ.2554
พระของขวัญที่ระลึก ไว้ระลึกนึกถึงบุญ
สำหรับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่ง

พระของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับคณะพระธุดงค์ โครงการธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 1

    “ธุดงค์ธรรมชัย” 6 จังหวัด 365 กม. รับปี พุทธศักราช 2555 ปัดเป่าผองภัย วันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555

บัตรรับพระของขวัญที่ระลึก
 

พระของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับคณะพระธุดงค์ โครงการธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
ผู้ไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์จะได้รับพระของขวัญ
เป็นเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อรับไปแล้วให้หมั่นระลึกถึงท่าน
และตั้งใจทำความดี เช่น ทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆ
อานุภาพของพระรัตนตรัยก็จะคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่าน
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
 
 

พระของขวัญ พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2555

พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญ พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
เหรียญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ วันที่ 2 - 6 เมษายน 2555


พระของขวัญ สำหรับผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย

มหากฐินฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     คำว่า " พุทธชยันตี " มาจากคำว่า "พุทธะ" หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า "ชยันตี" ซึ่งมาจากคำว่า "ชย" แปลว่า ชัยชนะ เมื่อนำมารวมกันแล้ว หมายถึง ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลศทั้งปวง

    นอกจากคำนี้  คำว่าพุทธชยันตี ยังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะ ของชาวพุทธอีกด้วย  ดังนั้นเมื่อทอดกฐิน ฉลองชัยชนะครั้งที่ยิ่งใหญ่ องพระบรมศาสดาเสร็จแล้ว  ก็พึงอธิษฐานจิตให้อานุภาพแห่งบุญกฐินครั้งนี้  ดลบันดาลให้ตนเอง และครอบครัวมีความสุข ความเจริญ  สมบูรณ์ด้วย โภคทรัพย์สมบัติ  และสามารถเอาชนะอุปสรรคภัยพาล
 
พระของขวัญวัดพระธรรมกาย
พระของขวัญผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัย

พระของขวัญมหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2556

    มหาสังฆทาน 24,000 วัด และพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์


พระของขวัญมหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2556
 

ของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงาน
ภาพของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานวันคุ้มครองโลก

พระของขวัญที่ระลึกกฐินสามัคคี 2556

พระของขวัญ ที่ระลึกกฐิน 2556
พระของขวัญที่ระลึกกฐินสามัคคี 2556
 
พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2557
พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2557
 
พระของขวัญอาคารบุญรักษาและมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์