ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2


[ 11 ธ.ค. 2555 ] - [ 18307 ] LINE it!
View this page in: English

ธุดงค์คืออะไร  พระธุดงค์ ฝึกตน บำเพ็ญสมณธรรม    เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ    ระบบ GPS   FACEBOOK
  
 
 
ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย ปลื้ม ธุดงค์ธรรมชัย
 
เกาะติดบรรยากาศธุดงค์ธรรมชัยแบบรายวัน


ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย 
โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2
 
 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2556
ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
 
 
โครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2

1. หลักการและเหตุผล

     สืบเนื่องจาก ในช่วงปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม พ.ศ. 2555 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำพระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ ให้แผ่นดิน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 
     คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยประจปี 2556 ในวันที่ 2-27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน และประชาชนได้ทากิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2. วัตถุประสงค์

     2.1 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
     2.2 สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
    2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ
 
    2.4 ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 
    2.5 ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชน
 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
ธุดงค์ธรรมชัฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย

3. เป้าหมาย
 
ปริมาณ - พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,128 รูป
- นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40
คุณภาพ - เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม และเกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 วัด

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  4.1 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
  4.2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  4.3 กรุงเทพมหานคร
  4.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  4.5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  4.6 องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
  4.7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  4.8 หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
  4.9 โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
  4.10 สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
  4.11 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  4.12 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

5. ระยะเวลาดเนินการ

เตรียมงาน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2555
พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556
ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556

6. สถานที่

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
ธุดงค์ธรรมชั ร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชั
 
7.วิธีการดำเนินการ
 
    7.1 จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
    7.2 ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
    7.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
    7.4 ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ ตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม

8. ผู้อุปถัมภ์โครงการ

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

9. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์กรภาคี 30 องค์กร
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  6. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  7. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
  9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  10. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  11. กรมการศาสนา
  12. กรมประชาสัมพันธ์
  13. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
  14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
  15. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  16. สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
  17. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
  18. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
  19. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  20. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  21. คุรุสภา
  22. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
  23. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
  24. สมาคมรวมใจไทยปทุม
  25. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
  26. สมาคมบัณฑิตรัตน์
  27. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
  28. สมาคมบัณฑิตสดใส
  29. มูลนิธิรัตนคีรี
  30. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์

 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
ธุดงค์ธรรมชั สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
 
 
10. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร , ชมรมต่างๆ
2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ
3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานการศึกษา ฯลฯ
4. ประชาชนทั่วไป
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนัก ในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
11.2 เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
11.3 เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
11.4 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
11.5 วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
11.6 ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ
 
12. สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประสานงานกลาง : โครงการธุดงค์ธรรมชัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน 40 หมู่ 8 ต.คลอง 2 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  โทร. 083-084-2072 , 082-458-4222 โทรสาร 02-524-0270
 
ผู้ไปร่วมต้อนรับพระธุดงค์จะได้รับพระของขวัญ
เป็นเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อรับไปแล้วให้หมั่นระลึกถึงท่าน
และตั้งใจทำความดี เช่น ทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆ
อานุภาพของพระรัตนตรัยก็จะคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่าน
แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบดาวรวยต้อนรับคณะพรธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
 
    ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระธุดงค์ พุทธบุตรผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบดาวรวยมาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางสายทองคำ ให้พระธุดงค์ได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาลทุกภพ ทุกชาติ
   
     ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ ให้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  ให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ นิพพานสมบัติ

    ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตทางโลก เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

    ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น สูงส่ง มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางสายทองคำ ที่โปรยด้วยกลีบดาวรวย สีทองผ่องอำไพ จะเดินทางไป   ที่ใด ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ

    ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ  นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

ความหมายของกลีบดาวรวย
 

    กลีบดาวรวย คือ นามอันเป็นสิริมงคล ของกลีบดอกดาวเรือง ที่นำมาต้อนรับพระธุดงค์ ด้วยจิตที่เลื่อมใสใน  พระรัตนตรัย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความสำเร็จ ในชีวิตของทุกคนตลอดไป

 
 


ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย

 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
 
เส้นทาง 1 สี แสดงถึง 1 วันในการเดิน
 

ดู เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ 2556 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  
แผนที่ธุดงค์ธรรมชัยรายวัน คลิกตามวันที่ด้านล่าง
แผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่แผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันhttp://m.dmc.tv/images/Map-Dhutanga-10c.jpgแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2แผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันแผนที่ธุดงค์รายวันธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2

 

 
ำหนดการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่2
 
วันที่
จุดเริ่มต้น
เวลาออก
เดินทาง
เวลาถึง
จุดพัก
จุดพัก เวลาออก
จุดพัก
จุดหมาย รวมระยะทาง เวลาถึงจุดพักปลายทาง
พุธ 2 ม.ค. 56
วัดพระธรรมกาย
9:00 น.
13:18 น.
สนามกีฬาเทศบาลนครรังสิต
13:58 น.
ม.ปทุมธานี
22.97
16:26 น.
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 56
ม.ปทุมธานี
9:30 น.
11:30 น.
ร.ร.ปทุมวิไล
12:10 น.
วัดบ่อทอง
17.74
15:20 น.
ศุกร์ 4 ม.ค. 56
วัดบ่อทอง
9:30 น.
 

 
วัดคลองขวาง
13.09
13:32 น.
เสาร์ 5 ม.ค. 56
วัดคลองขวาง
9:30 น.
12:55 น.
อบต.ไทรใหญ่
13:35 น.
วัดตรีพาราสีมาเขต
19.95
16:03 น.
อาทิตย์ 6 ม.ค. 56
วัดตรีพาราสีมาเขต
9:30 น.
12:45 น.
ปั้ม ปตท.บัวหวั่น
13:25 น.
วัดไผ่โรงวัว
16.99
15:10 น.
จันทร์ 7 ม.ค. 56
วัดไผ่โรงวัว
8:30 น.
11:43 น.
ร.ร.วัดใหม่พิบูลย์ผล
12:23 น.
24.36
16:28 น.
อังคาร 8 ม.ค. 56
 
พัก / ทำกิจกรรมที่โลตัสแลนด์
พุธ 9 ม.ค. 56
 

โลตัสแลนด์

9:00 น.
 

 
1.43
9:30 น.
พฤหัสบดี 10 ม.ค. 56
 

วัดสองพี่น้อง

9:30 น.
13:18 น.
วัดบางน้อยใน 
13:58 น.
 
วัดศิลามูล
18.03
15:28 น.
ศุกร์ 11 ม.ค. 56
 

วัดศิลามูล

9:30 น.
13:05 น.
วัดผาสุการาม
13:45 น.
วัดรางกำหยาด
18.64
15:36 น.
เสาร์ 12 ม.ค. 56
วัดรางกำหยาด
9:30 น.
12:02 น.
วัดยอดพระพิมล
12:42 น.
รร.ไทรน้อย และ รร.วัดไทรใหญ่
13.84
14:10 น.
อาทิตย์ 13 ม.ค. 56
โรงเรียนไทรน้อย
9:00 น. 
12:46 น.
อบต.พิมลราช
13:26 น.
วัดบางรักใหญ่
21.96
16:31 น.
จันทร์  14 ม.ค. 56
วัดบางรักใหญ่
9:00 น. 
12:19 น.
วัดนครอินทร์
12:59 น.
21.30
16:18 น.
อังคาร  15 ม.ค. 56
 
พัก / ทำกิจกรรมที่วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง
พุธ  16 ม.ค. 56
วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง
9:00 น. 
11:23 น.
วิทยาลัยทองสุข
12:03 น.
ร.ร.กาญจนาภิเษก
20.70
15:53 น.
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56
ร.ร.กาญจนาภิเษก
8:30 น. 
12:19 น.
แห่งที่ 1 โรงสีทวีวัฒนา  แห่งที่ 2 วัดลำพญา
12:59 น. 16:01 น.
ที่ดินตรงข้ามวัดบางปลา
 
26.60
17:29 น.
ศุกร์  18 ม.ค. 56
พัก / ทำกิจกรรมที่วัดบางปลา
 
เสาร์  19 ม.ค. 56
 

วัดบางปลา

10:00 น.
 
13:38 น.
รร.วัดสามง่าม
14:18 น.
ร.ร.วัดตาก้อง
21.80
16:07 น.
อาทิตย์  20 ม.ค. 56
ร.ร.วัดตาก้อง
9:30 น. 
12:36 น.
ร.ร.เทศบาล วัดพระงาม
13:16 น.
ร.ร.วัดพระประโทนเจดีย์
16.16
15:19 น.
จันทร์  21 ม.ค. 56
 

ร.ร.วัดพระประโทนเจดีย์

9:30 น. 
12:15 น.
เทสโก้-โลตัส สาขานครชัยศรี
12:55 น.
สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย
18.84
15:48 น.
อังคาร 22 ม.ค. 56
 

สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย

9:00 น.  
12:55 น.
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
13:35 น.
พุทธมณฑล
22.17
16:16 น.
พุธ   23 ม.ค. 56
พุทธมณฑล
8:30 น.
11:42 น.
 
วิทยาลัยทองสุข
12:22 น.
ม.สยาม
24.93
16:56 น.
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56
ม.สยาม
05.00 น.
7:49 น.
 
14:30 น.
ที่ดินตลิ่งชัน
19.4
18:00 น.
ศุกร์  25 ม.ค. 56
ที่ดินตลิ่งชัน
8:30 น.
12:48 น.
กระทรวงศึกษาธิการ
13:28 น.
ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี
18.87
16:21 น.
เสาร์   26 ม.ค. 56
รร.สุรศักดิ์มนตรี
8:30 น.
12:32 น.
แห่งที่ 1 ร.ร.บางบัว      แห่งที่ 2  สนามกีฬาธูปะเตมีย์
13:12 น.   17:57 น.
ร.ร.ธัญบุรี
27.11
18:51 น.
อาทิตย์  27 ม.ค. 56
ร.ร.ธัญบุรี
9:30 น. 
12:57 น.
หมู่บ้านพฤกษา 13
13:37 น.
19.12
15:45 น.
 
 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2
http://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=150x150&choe=UTF-8&chld=H&chl=http://goo.gl/aK04h 

ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย

 

สื่อนอกลงข่าวธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2

หน้าเว็บไซต์ของสำนักข่าวรอยเตอร์ส www.pictures.reuters.com
 
 
 

 
ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2

 

 

 

 

ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย
 

 

   

 
วิดีโอเส้นทางธุดงค์ธรรมชัยฯ ปีที่ 2 วันที่ 2 - 27 ม.ค. 2556
 
 

รับชมคลิปวิดีโอเพลงดาวรวย เกินกว่าจินตนาการ
ชมวิดีโอเพลงดาวรวย เกินกว่าจินตนาการ   Download ธรรมะเพลงดาวรวย เกินกว่าจินตนาการ
 
 

 

ข้อมูลธุดงค์ธรรมชัย


แผนที่ธุดงค์รายวัน ระบบ GPS คำอธิษฐานจิต กำหนดการธุดงค์ ธุดงค์คืออะไร ข่าวธุดงค์ธรรมชัย
CNN ออกข่าวธูดงค์ VDO ธุดงค์ VDO เส้นทางธุดงค์บทความอื่นๆ เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ FACEBOOK
ธุดงค์ กับ ดอกไม้
ธุดงค์ เป็นวัตร แต่ไม่เป็นศีล
ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดาวรวยอย่างถูกหลักวิชา
คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบดาวรวย ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
ชาวกรุงปลื้ม ขานรับธุดงค์ธรรมชัย
ศรัทธาส่วนบุคคล โน้ส อุดม เข้าวัดทำบุญเป็นเรื่องน่าชื่นชม
ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตแจง ธุดงค์ธรรมชัยกลางกรุงไม่ผิดพระธรรมวินัย

จากคอลัมน์มองกลาง ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2 ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เป็นผู้ประเสริฐ
Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกและการลอยโคมพร้อมกันมากที่สุดในโลก

 

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์