ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557


[ 22 ต.ค. 2556 ] - [ 18300 ] LINE it!
View this page in: English

 
 
  

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ปีที่ 3
 
ต้อนรับศักราชใหม่ เติมบุญใหญ่ให้ชีวิต
โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557
ผ่าน 7 จังหวัด รวมระยะทาง 452 กิโลเมตร
 
"ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก"
 
      ในวันที่ 2 -28 มกราคม พ.ศ.2557 จะมีการเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัยนับพันรูปบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ผ่านจังหวัดต่างๆ 7 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ รวม 452 กิโลเมตร ผ่านจุดสำคัญต่างๆ
 
     ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านไปเติมบุญรับศักราชใหม่ ด้วยการต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยตลอดทั้ง 27 วัน
 
      ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านจะปลาบปลื้มใจสุดประมาณ เมื่อได้เห็นรูปหล่อหลวงปู่ทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ประดิษฐานอย่างสง่างามบนเทวรถ นำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยเดินประกาศศาสนาบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่มีสาธุชนนับแสนคนมารอรับ
 
 
ธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
 
โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3
ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3

1. หลักการและเหตุผล
 
    สืบเนื่องจาก ในช่วงปีพุทธศักราช 2555 และ 2556 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในระหว่างวันที่ 2-25 มกราคม พ.ศ. 2555 และในระหว่างวันที่ 2-27 มกราคม 2556 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน

    คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 2-28 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,129 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชน ได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียน และประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

2.2 สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และ พัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคมทั่วประเทศ
 
2.4 ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 
2.5 ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล ให้กับประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู

2. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง

3. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม

4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม

5. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น

6. ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ
 
 


ภาพจาก Instagram


 
สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
                               เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3
 
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2557
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2557
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2557
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 17 มกราคม 2557
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 28 มกราคม 2557
ธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ (สด  จนฺทสโร) ปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ.2557
 
 
 
แผนที่ธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
 

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบดาวรวยต้อนรับคณะพรธุดงค์ธรรมชัย

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 2

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย

     ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาต้อนรับพระธุดงค์ พุทธบุตรผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้นำกลีบดาวรวยมาโปรยปูลาด ประดุจเป็นเส้นทางสายทองคำ ให้พระธุดงค์ได้เดิน และบูชาธรรมด้วยจิตที่เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย และพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ขอบุญกุศลหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า รวยพร้อมทุกสิ่ง รวยทรัพย์ รวยความดี รวยบุญบารมี รวยปัญญา มีผังรวยตลอดกาลทุกภพ ทุกชาติ ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีไปนานๆ ให้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ บริวารสมบัติ นิพพานสมบัติ

     ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว เฉลียวฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตทางโลก เป็นนักปราชญ์ทางธรรม เป็นผู้นำแห่งความดี ผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก

     ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีพลังใจที่จะสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีชีวิตที่สดชื่น สูงส่ง มั่งคั่ง สว่างไสว ดุจดั่งเส้นทางสายทองคำ ที่โปรยด้วยกลีบดาวรวย สีทองผ่องอำไพ จะเดินทางไป ที่ใด ให้ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ในทุกหนแห่ง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย ไปทุกภพทุกชาติ

     ขอให้ข้าพเจ้า ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

     ความหมายของกลีบดาวรวย กลีบดาวรวย คือ นามอันเป็นสิริมงคล ของกลีบดอกดาวเรือง ที่นำมาต้อนรับพระธุดงค์ ด้วยจิตที่เลื่อมใสใน พระรัตนตรัย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความสำเร็จ ในชีวิตของทุกคนตลอดไป
ธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
 
 
ข่าวธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
 
ข่าวจาก VOICETV >> http://shows.voicetv.co.th/voice-news/92871.html
 
http://www.newsclip.be/article/2014/01/07/20312.html
 
 

 
 

ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2557
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557

 
เพลง รางวัลแด่คนทุ่มใจ (วัดสองพี่น้อง - วัดศิลามูล)   เพลง รางวัลแด่คนทุ่มใจ (วัดสองพี่น้อง - วัดศิลามูล) ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2557 (โลตัสแลนด์-วัดสองพี่น้อง)    ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2557 (โลตัสแลนด์-วัดสองพี่น้อง) 
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2557 (วัดรางกำหยาด-รร.ไทรน้อย, รร.วัดไทรใหญ่)   ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2557 (วัดรางกำหยาด-รร.ไทรน้อย, รร.วัดไทรใหญ่) ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2557 (รร.ไทรน้อย, รร.วัดไทรใหญ่-วัดบางรักใหญ่)   ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 13 มกราคม 2557 (รร.ไทรน้อย, รร.วัดไทรใหญ่-วัดบางรักใหญ่)
เพลง รางวัลแด่คนทุ่มใจ (รร.วัดนวลนรดิศ-แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง)    เพลง รางวัลแด่คนทุ่มใจ (รร.วัดนวลนรดิศ-แผ่นดินน้ำใสใจสว่าง) 

รับชมคลิปวิดีโอธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3
ชมวิดีโอธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3   Download ธรรมะธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 3
 
 
เพลงเกี่ยวกับธุดงค์ธรรมชัย เพลงดาวรวย
เพลงโปรยดาวรวย

 
 
 

เพลงธุดงค์สืบทอดธรรม


 
 

เพลงกองทัพธรรม 
 
 
 
 
 

บทความธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3 พ.ศ.2557

ธุดงค์ธรรมชัยครั้งที่ผ่านมา

บทความธุดงค์
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น 1-3

หนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายหนังสือที่เกี่ยวข้อง กับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายชีวประวัติ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

มหาปูชนียาจารย์